Perjalanan Imam Syafi’i Dalam Menuntut Ilmu

Perjalanan Imam Syafi’i Dalam Menuntut Ilmu

Pusat ilmu pengetahuan pada masa itu adalah di Makkah, Madinah, Irak (Kuffah), Syam dan Mesir. Selama beliau di Makkah, beliau berkecimpung dalam menuntut ilmu pengetahuan khususnya yang bertalian dengan agama Islam sesuai dengan kebiasaan anak-anak kaum Muslimin ketika itu. Imam Syafi’i belajar membaca al Qur’an kepada Ismail bin Qusthanthein dan dalam usia 9 tahun beliau telah dapat menghafal al Qu’an 30 juz.[5]

Imam Syafi’i juga tertarik dengan syair-syair bahasa Arab klasik, sehingga sewaktu-waktu beliau datang ke kabilah-kabilah Badui di Padang Pasir, kabilah Hudzail, dan lain-lain. Terkadang beliau tinggal lama di kabilah tersebut untuk mempelajari sastra Arab, sehingga akhirnya Imam Syafi’i mahir dalam kesusastraan Arab kuno dan beliau juga hafal syair dari Imrun al Qais, syair Zuheir dan Syair Djarir.[6]

Beliau di kota Makkah belajar ilmu fiqih kepada Imam Muslim bin Khalid az Zanniy, seorang guru besar dan mufti di makkah pada masa itu. Dan dalam usia 10 tahun beliau mampu menghafal kitab fiqih karangan Imam Maliki yaitu kitab al Muwatha’. Karena kepandaiannya, dalam usia 15 tahun beliau diberi izin oleh gurunya tersebut untuk mengajar di Masjidil Haram tentang hukum-hukum yang bersangkutan dengan agama.[7] Beliau juga belajar ilmu hadits kepada Imam Sufyan bin Uyainah.

Setelah beliau menghafal kitab al Muwatha’, beliau pergi ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Sambil belajar dengan Imam Malik, beliau juga menyempatkan diri untuk pergi ke perkampungan untuk bertemu dengan penduduk dan juga pergi ke Makkah untuk bertemu dengan ibunya untuk meminta nasihat.[8] Dengan belajar ilmu pengetahuan kepada Imam Malik, beliau mendapat banyak kenalan dari ulama’-ulama’ yang datang ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik.

Setalah 2 tahun di Madinah, Imam Syafi’i berangkat ke Irak (Kuffah dan Baghdad), dimana beliau bermaksud untuk menemui ulama-’ulama’ ahli fiqih dan ahli hadits yang berada di Irak.[9]

Sampai di Kuffah beliau menemui ulama’-ulama’ sahabat almarhum Imam Abu Hanifah, yaitu guru besar Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan dimana Imam Syafi’i sering bertukar fikiran dan diberi pengetahuan tentang agama oleh beliau berdua. Dalam kesempatan ini, Imam Syafi’i dapat mengetahui cara-cara atau aliran fiqih dalam madzhab Hanafi yang agak jauh bedanya dengan cara-cara atau aliran fiqih dalam madzhab Maliki.[10] Imam Syafi’i ketika itu dapat mendalami dan menganalisa cara-cara yang dipakai oleh kedua Imam itu.

Beliau tidak lama di Irak ketika itu dan terus mengembara ke Persi, Anadholi (Turki), dan ke Ramlah (Palestina) dimana diperjalanan beliau banyak menjumpai ulama’ baik Tabi’in maupun Tabi’-tabi’in. Pada kesempatan ini beliau mengetahui adat bangsa-bangsa selain bangsa Arab, hal ini nantinya membantu beliau dalam membangun fatwanya dalam madzhab Syafi’i.[11]

Sesudah 2 tahun mengembara, Imam Syafi’i kembali ke Madinah dan kembali kepada guru besarnya yaitu Imam Maliki. Imam Maliki bertambah kagum dengan ilmu Imam Syafi’i dan bahkan sudah ada pertanda dari Imam Maliki bahwa ilmu Imam Syafi’i sudah melebihi ilmunya. Imam Maliki memberi izin kepada Imam Syafi’i untuk memberi fatwa sendiri dalam ilmu fiqh, artinya tidak berfatwa atas dasar aliran Imam Maliki dan juga tidak atas dasar aliran Imam Hanafi, tetapi berfatwa atas dasar madzhab sendiri.[12]

Sumber :

https://littlehorribles.com/