Guru Imam Syafi’i

Guru Imam Syafi’i

Imam Syafi’i dari sejak kecil memang mempunyai sifat “pecinta ilmu”. Maka sebab itu bagaimana pun keadaannya, beliau tidak segan menuntut ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang dipandangnya mempunyai keahlian tentang ilmu yang sedang dituntutnya.

Di antara guru-guru beliau yang terkenal ketika beliau di Makkah, yaitu Imam Muslim bin Khalid, Imam Ibrahim bin Sa’id, dan Imam Sufyan bin Uyainah; dan ketika di Madinah, yaitu Imam Malik bin Anas. Beliau tidak hanya berguru kepada para ulama’ di kota Makkah dan Madinah, tetapi juga berguru kepada ulama di negeri lainnya.[13]

Demikian banyaknya guru dari Imam Syafi’i yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu, bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut nama-nama ulama’ yang pernah menjadi guru beliau, cukuplah membaca kitab “Musnad Imam Asy Syafi’i”.

v Kitab-Kitab Karangan Imam Syafi’i

Imam Syafi’i selain seorang yang ahli dalam ilmu pengetahuan, beliau adalah seorang pengarang kitab-kitab yang sangat berguna bagi dunia Islam. Adapun kitab-kitab karangan beliau yang paling masyhur menurut riwayat yang hingga kini masih tercatat adalah sebagai berikut:[14]

  • Kitab Ar Risalah

Kitab ini khusus berisi ilmu Ushul Fiqh. Dalam kitab ini, Imam Syafi’i mengarang dengan jelas tentang cara-cara beristimbath, mengambil hukum-hukum dari al Qur’an dan Sunnah dan cara-cara orang beristidlal dari Ijma’ dan Qiyas. Kitab ini diriwayatkan oleh Imam ar Rabi’ bin Sulaiman al Murady.

  • Kitab Al Umm

Kitab ini merupakan karya terbesar Imam Syafi’i. Isi kitab ini menunjukkan kealiman dan kepandaian beliau tentang ilmu fiqh, karena susunan kalimatnya yang tinggi dan indah, ibaratnya halus serta tahan uji kalau dipergunakan untuk bertukar fikiran bagi para ahli fikir yang ahli fiqh. Tepatlah kalau kitab ini dinamakan al Umm yaitu “ibu” bagi anak-anak yang sebenarnya.

RECENT POSTS